Privacybeleid

Deze privacyverklaring beschrijft de manieren waarop Novartis informatie over individuele personen die deze website bezoeken verzamelen, bewaren en gebruiken. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie zoals in dit privacybeleid is beschreven. U accepteert ook dat Novartis dit privacy beleid naar eigen goeddunkenperiodiek kan veranderen, wijzigen, uitbreiden of verwijderen, of op andere wijze bijwerken, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zullen echter altijd uw persoonlijke gegevens behandelen in overeenstemming met het privacybeleid dat in werking was op het moment dat de gegevens verzameld werden. Het is onze bedoeling om wijzigingen in ons privacybeleid op deze pagina te melden, zodat u volledig op de hoogte zult zijn van de soorten informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken, en onder welke omstandigheden het openbaar kan worden gemaakt. Ons privacybeleid bevindt zich op onze homepage en is ook beschikbaar op alle pagina’s waar naar persoonsgegevens wordt gevraagd. Op zulke verzamelpunten van gegevens kan waar nodig een nadere toelichting worden verstrekt over de doelen waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt.

1. Belofte over privacy

De term ‘persoonsgegevens’ zoals die in dit privacybeleid wordt gebruikt, verwijst naar informatie zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres, postadres of telefoonnummer, dat kan worden gebruikt om u te identificeren. Over het algemeen zullen we uw persoonsgegevens alleen verwerken zoals beschreven in dit privacybeleid. Wij behouden ons echter het recht voor om voor zover toegestaan of vereist is door de wet, of ter ondersteuning van een wettelijk of strafrechtelijk onderzoek, extra bewerkingen uit te voeren.
De volgende paragrafen verklaren hoe en wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen.

2. Bedoeld gebruik van persoonsgegevens

De meeste van onze diensten vereisen geen enkele vorm van registratie, zodat u onze website kunt bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Een aantal diensten vereist echter dat u persoonsgegevens aan ons verstrekt. Als u er in deze situaties voor kiest om welke persoonsgegevens dan ook die door ons worden gevraagd, niet te verstrekken, kan toegang tot bepaalde delen van de site voor u niet mogelijk zijn en kan het voor ons ook onmogelijk zijn om op uw vraag te reageren.
We kunnen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om u producten of diensten aan te bieden, om u producten en diensten waar u om vraagt in rekening te brengen, om producten en diensten waarvan wij denken dat die voor u van belang kunnen zijn, te tonen, of met u te communiceren voor andere doelen die gezien de omstandigheden duidelijk zijn of waarover we u informeren wanneer we persoonlijke gegevens van u verzamelen.

3. Geheimhouding van informatie

We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, delen, of op andere wijze aan derden geven, behalve zoals in dit privacybeleid bepaald is. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere filialen van Novartis over de hele wereld die aangeven ze in overeenstemming met dit privacybeleid te behandelen. Persoonsgegevens kunnen voor verdere verwerking ook worden overgedragen aan derden die voor of namens ons handelen, in overeenstemming met het doel/de doelen waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld of anderszins rechtmatig worden verwerkt, zoals het leveren van diensten, het evalueren van de bruikbaarheid van deze website, marketing, gegevensbeheer of technische ondersteuning. Deze derden zijn door ons ingehuurd en mogen de persoonsgegevens alleen gebruiken voor het afgesproken doel, en ze mogen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, en ze niet openbaar maken aan derden, tenzij daartoe gehouden als gevolg van de wet, zoals toegestaan door ons, of zoals vermeld in dit privacybeleid.
Persoonsgegevens die van u verzameld zijn, kunnen ook worden overgedragen aan een derde partij in het geval dat het bedrijf van deze site of een deel ervan samen met de klantgegevens die ermee verband houden, wordt verkocht, toegewezen of overgedragen, in welk geval wij van de koper, gevolmachtigde of overnemer zouden vereisen dat de behandeling van persoonsgegevens in overeenstemming is met dit privacybeleid. Ook kunnen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt als we verplicht zijn om dit te doen volgens het toepasselijke recht, een gerechtelijk bevel of overheidsregulering, of wanneer deze openbaarmaking anderszins noodzakelijk is ter ondersteuning van een strafrechtelijke of ander lopend wettelijk onderzoek hier of in het buitenland.

4. Recht van toegang

Wanneer we persoonsgegevens verwerken, nemen we redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en bijgewerkt worden gehouden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wij zullen u voorzien van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer een dergelijke verwerking niet redelijkerwijs nodig is voor een legitiem zakelijk doel zoals beschreven in dit beleid, of voor onze naleving van de wet. In het geval van elektronische direct marketing, zullen wij u voorzien van een methode om af te zien van het ontvangen van verdere marketingmaterialen of met een methode om u in te schrijven, indien dit door de wet vereist is. Als u met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens of vanwege bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met ons contact op wilt nemen, kunt u mailen naar privacy.nederland@novartis.com. Als u contact met ons opneemt, noteer dan de naam van de website waar u de informatie heeft verstrekt, evenals de informatie die u wilt dat wij corrigeren, bijwerken of verwijderen, plus een juiste geldige identificatie van uzelf. Verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen zullen onderworpen zijn aan de toepasselijke juridische en ethische rapportageverplichtingen of document archiverings- of bewaringseisen die ons opgelegd zijn.

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij online verzamelen te waarborgen, maken we gebruik van beschermde datanetwerken, onder andere door de voor de industrie gebruikelijke firewall en wachtwoordbeveiliging. Gedurende de behandeling van uw persoonsgegevens, nemen we maatregelen die redelijkerwijs zijn bedoeld om die informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

6. Gegevensoverdracht in het buitenland

Wij zijn onderdeel van de Novartis Group, dat een wereldwijde groep van bedrijven is en die databanken in verschillende landen heeft, waarvan sommige worden beheerd door het lokale bedrijf van de Novartis Group, en waarvan sommige worden beheerd door derden in opdracht van het lokale bedrijf van de Novartis Group. We kunnen uw gegevens doorgeven aan een van de databanken van de Groep buiten uw land van vestiging, mogelijk met inbegrip van landen die geen passend niveau van bescherming voor uw persoonsgegevens hebben vergeleken met die in uw land.
Novartis heeft echter bindende bedrijfsvoorschriften, een systeem van principes, regels en tools, goedgekeurd door de Europese wetgeving, aangenomen in een poging om effectieve niveaus van gegevensbescherming te waarborgen, met name met betrekking tot de overdracht van persoonlijke informatie buiten de EER en Zwitserland. Lees meer over uw rechten onder de Binding Corporate Rules van Novartis.

7. “Cookies” en “internettags”

We kunnen informatie over uw bezoek aan deze website verzamelen en verwerken, zoals de pagina’s die u bezoekt, de website waar u vandaan kwam en sommige van de zoekopdrachten die u uitvoert. Deze informatie wordt door ons gebruikt om ons te helpen om de inhoud van de site te verbeteren en om geaggregeerde statistieken over personen die onze site gebruiken samen te stellen voor intern marktonderzoek. Terwijl we dit doen, kunnen we “cookies” installeren die de domeinnaam van de gebruiker, uw internet service provider, uw besturingssysteem en de datum en tijd van toegang verzamelen. Een “cookie” is een stukje informatie dat naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat hij u waarschuwt wanneer u een “cookie” ontvangt, dit stelt u in staat om te beslissen of u het accepteert of niet. Als u niet wilt dat wij cookies installeren, kunt u mailen naar privacy.nederland@novartis.com. Graag brengen wij u er echter van op de hoogte dat, als u er niet mee akkoord gaat, het mogelijk kan zijn dat u niet alle functionaliteit van uw browsersoftware kunt gebruiken. We kunnen de diensten van externe partijen gebruiken om ons te helpen bij het verzamelen en verwerken van de in dit deel beschreven informatie.
Af en toe kunnen we internettags (ook bekend als action tags, single-pixel GIF’s, clear GIF’s, onzichtbare GIF’s en 1-by-1 GIF’s) en cookies op deze site gebruiken en kunnen we deze tags/cookies inzetten via een externe reclamepartner of een partner voor webanalyse die de desbetreffende informatie (inclusief uw IP-adres) in het buitenland kan opslaan. Deze tags/cookies worden zowel online op advertenties die gebruikers naar deze site brengen als op verschillende pagina’s van deze site geplaatst. We maken gebruik van deze technologie om de reacties van de bezoekers van onze sites en de effectiviteit van onze reclamecampagnes te meten (met inbegrip van hoe vaak een pagina wordt geopend en welke informatie wordt geraadpleegd) evenals het evalueren van het gebruik van deze website. De externe partner of de partner voor webanalyse kan in staat zijn om gegevens te verzamelen over bezoekers van onze en andere sites, omdat van deze internettags/cookies, rapporten over de activiteit van de website voor ons kunnen worden samengesteld en kan andere diensten verzorgen die te maken hebben met het gebruik van de website en het internet. Zij mogen deze informatie verstrekken aan andere partijen als er daarvoor een wettelijke verplichting bestaat, of als ze andere partijen in dienst nemen om informatie voor hen te verwerken. Als u meer informatie wilt over webtags en cookies in verband met onlinereclame of om te voorkomen dat derden deze informatie verzamelen, kunt u terecht op de website van Network Advertising Initiative.

8. Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om onze portfolio van websites te rationaliseren door (i) het optimaliseren van het verkeer naar en tussen corporate websites, en (ii) waar nodig het integreren en optimaliseren van webpagina’s. “Google Analytics” is een dienst aangeboden door Google Inc. “Google” dat gedetailleerde statistieken van het bezoek aan een website en de websitebronnen genereert en conversies en verkopen meet. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” die op uw computer zijn opgeslagen om te helpen bij het analyseren van het gebruik van onze website door gebruikers.
De informatie die door de cookies over uw gebruik van onze website wordt gegenereerd, met inbegrip van uw IP-adres, wordt overgebracht naar de Verenigde Staten en daar door Google op servers opgeslagen. Het IP-adres zal echter worden ingekort voordat het naar Google verzonden wordt en Google kan het niet meer gebruiken om u of uw computer te identificeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden en door Google in de Verenigde Staten verkort.
Namens ons zal Google de informatie die door de cookies is verkregen gebruiken ten behoeve van de evaluatie van het gebruik van onze website, het creëren van rapporten over websiteactiviteiten en ons deze rapporten verschaffen voor analysedoeleinden.
Google mag deze informatie aan derden verstrekken in het geval van een wettelijke verplichting of indien een derde partij gegevens verwerkt in opdracht van Google. In geen geval zal Google uw IP-adres combineren of koppelen met andere gegevens die bij Google zijn opgeslagen.
U kunt het installeren en de opslag van cookies door uw browser voorkomen of stoppen door het downloaden en installeren van de gratis Opt-out Browser Add-on die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Wij informeren u dat u in een dergelijk geval niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van onze website.
Door het gebruik van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door Google op de manier waarop en voor het doel zoals hierboven beschreven is.

9. Persoonlijke informatie en kinderen

Het merendeel van de op deze site beschikbare diensten zijn bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder. Elke persoon die informatie vraagt over een geneesmiddel dat voor gebruik door kinderen is, moet 18 jaar of ouder zijn. Novartis zal niet opzettelijk persoonsgegevens van een minderjarige onder de 18 jaar verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande toestemming van een persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld een ouder of voogd) door middel van rechtstreeks offlinecontact. We zullen de ouder voorzien van: (i) een kennisgeving van de specifieke soorten persoonsgegevens die van de minderjarige worden verzameld en (ii) de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verder verzamelen, gebruiken of opslaan van die informatie. Wij houden ons aan de wetten die bedoeld zijn om kinderen te beschermen.

10. Links naar andere sites

Dit privacybeleid geldt alleen voor deze website en niet voor websites die eigendom zijn van derden. We kunnen links naar andere websites aanbieden die volgens ons van belang kunnen zijn voor onze bezoekers. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat deze websites van de hoogste kwaliteit zijn. Echter, als gevolg van de aard van het internet, kunnen we de privacynormen van websites waarnaar wij linken niet garanderen of verantwoordelijk zijn voor de inhoud van andere sites dan deze, en dit privacybeleid is niet van toepassing op enige van de gekoppelde sites die niet van Novartis zijn.

11. Contact met ons opnemen

Als u vragen of klachten heeft over onze naleving van dit privacybeleid, of wanneer u aanbevelingen of opmerkingen wilt maken waarmee we de kwaliteit van ons privacybeleid kunnen verbeteren, kunt u mailen naar privacy.nederland@novartis.com.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website en uw ervaring daarmee te verbeteren. Door verder te gaan op de website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Indien u meer informatie wilt of indien u niet wilt dat er cookies worden geplaatst als u de website gebruikt, klik dan hier: Over cookies.
Niet meer tonen